Deport Ceza Hesaplama

Deport Ceza Hesaplama
Deport Ceza Hesaplama

Değerli ziyaretçimiz, Deport Ceza Hesaplama sayfamıza hoş geldiniz. Öncelikle lütfen dikkat! Buradaki hesaplama aracı yalnızca bilgi amaçlıdır. Kanunlarda belirtilmiş olan giriş yasağı süreleri ile para cezası tutarlarını kullanarak ortalama bir sonuç vermektedir. Ancak gerçek giriş yasağı ve para cezası tutarları Türkiye’den çıkış yapıldığı esnada, hudut kapılarındaki görevliler tarafından yapılacaktır.

Sınır Dışı Etme / Deport Nedir?

Türkiye Cumhuriyeti’nde sınır dışı etme (deport) süreci, 6458 sayılı (YUKK) Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun, Yabancılar başlıklı İkinci (2.) Kısmının Sınır Dışı Etme başlıklı Dördüncü (4.) Bölümünde, 52 ile 60. maddeler arasında düzenlenmiştir.

Sınır Dışı Etme Kararı

Sınır dışı etme kararı, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 54. maddesinde düzenlenmiş olan sebepleri ihlal eden yabancı uyruklu kişiler hakkında uygulanmaktadır. Kanunun açık ifadesi gereğince bu karar sadece valilikler tarafından alınabilir. Deport (Sınır dışı etme) kararının değerlendirme ve karar aşaması ise en fazla 48 saat sürer.

Sınır Dışı Etme Kararı Alınacak Kişiler

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 54. maddesinde yer almakta olan durumlardan bir veya bir kaçının oluşması durumunda, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 55. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile valiliğin sınır dışı etme (deport) kararı alması zorunludur. Aşağıda sayılanlar Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 54. maddesinin birinci (1) fıkrasında yer alan kimseler olup haklarında deport (sınır dışı etme) kararı alınır.

1. Kısım

a) 5237 sayılı Kanunun 59. maddesi kapsamında deport (sınır dışı) edilmesi gerektiği değerlendirilen kişiler (m.54/1-a),
b) Terör örgütü ya da çıkar amaçlı bir suç örgütü yöneticisi, üyesi ya da destekleyicisi olanlar (m.54/1-b),
c) Türkiye Cumhuriyeti’ne giriş, vize ya da ikamet izinleri için yapılan gerekli işlemlerde gerçek dışı bilgiler ya da sahte belgeler kullananlar (m.54/1-c),
ç) Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunduğu süre içerisinde geçimini meşru olmayan yollar ile sağlayanlar (m.54/1-ç),
d) Kamunun düzeni ya da kamunun güvenliği ya da kamunun sağlığı açılarından tehdit oluşturan kişiler (m.54/1-d),

e) Vize ya da vize muafiyeti süresini on (10) günden daha fazla aşanlar ya da vizesi iptal edilen kişiler (m.54/1-e),
f) İkamet izni iptal edilen kişiler (m.54/1-f),
g) İkamet izni bulunan, ancak geçerlilik süresinin sona ermesinden başlayarak kabul edilebilir bir gerekçesi olmadan ikamet izin süresini on (10) günden fazla ihlal eden kişiler (m.54/1-g),
ğ) Yasal çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilen kişiler (m.54/1-ğ),
h) Türkiye’ye yasal giriş ya da Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal eden kişiler (m.54/1-h),

ı) Hakkında Türkiye Cumhuriyeti’ne giriş yasağı bulunmasına rağmen ülkeye geldiği tespit edilen kişiler (m.54/1-ı),
k) Uluslararası koruma başvurusu reddedilen kişiler. Uluslararası korumadan hariç tutulmakta olan kişiler. Uluslararası koruma ile ilgili başvurusu kabul edilemez şeklinde değerlendirilenler. Uluslararası koruma ile ilgili başvurusunu geri çeken kişiler. Uluslararası koruma ile ilgili başvurusu geri çekilmiş sayılan kişiler. Uluslararası koruma statüleri sona ermiş ya da iptal edilen kişilerden, haklarında verilmiş son karardan sonra 6458 numaralı Kanunun diğer hükümlerine göre Türkiye Cumhuriyeti’nde kalma hakkı bulunmayan kişiler (m.54/1-i),
j) İkamet izin uzatma başvuruları reddedilen kişilerden, on (10) gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayan kişiler (m.54/1-j).
k) (Ek: 3/10/2016 tarihli KHK ile 676/36 md. ; Aynen kabul: 1/2/2018 – 7070/31 md.) Uluslararası kuruluş ve kurumlar tarafından tanımlanan terör örgütleri ile ilişkili olduğu değerlendirilen kişiler.

2. Kısım

(Değişik: 3/10/2016 tarihli KHK ile 676/36 md.; Aynen kabul: 1/2/2018 – 7070/31 md.) Bu maddenin 1. (birinci) fıkrasının (b), (d) ve (k) bentleri kapsamı içinde oldukları değerlendirilen uluslararası koruma başvurusu sahibi ya da uluslararası koruma statüsü sahibi kişi ya da kişiler hakkında uluslararası koruma işleminin herhangi bir aşamasında sınır dışı etme (deport) kararı alınabilir.

Sınır Dışı Etme Kararı Alınmayacak Kişiler

54. madde kapsamında olsalar da, aşağıdaki yabancı uyruklu kişiler hakkında sınır dışı etme kararı alınamaz:
a) Sınır dışı (deport) edileceği ülkede ölüm cezasına, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye, işkenceye maruz kalacağı konusunda ciddi emare bulunan kişiler (m.55/1-a),
b) Ciddi seviyede sağlık sorunları, yaş ile hamilelik durumları nedeniyle seyahat etmesi riskli görülen kişiler (m.55/1-b),
c) Hayati tehlike arz edebilen hastalıkları için tedavi devam etmekte iken sınır dışı (deport) edileceği ülkede bu konuda tedavi imkânı bulunmayan kişiler (m.55/1-c),

d) İnsan ticareti mağdurlarının, mağdur destek sürecinden yararlanmakta olan kısımları (m.55/1-ç),
e) Tedavileri tamamlanıncaya kadar, cinsel, psikolojik ya da fiziksel şiddet mağduru kişiler (m.55/1-d).
55. madde kapsamında olup olmadıklarına dair değerlendirme her yabancı için ayrı ayrı şekilde yapılır. Bu yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de kalabilmesi için Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 46. maddesi gereğince kendilerine insani ikamet izni verilebilecek olup, söz konusu kimselerden belirli bir adreste ikamet etmeleri, istenen şekil ve süreler içerisinde bildirimde bulunmaları da istenebilecektir.
Söz konusu hallerin sona ermesi durumunda bu yabancılar konusunda sınır dışı (deport) etme kararı alınacaktır.

Deport Ceza Hesaplama
Deport Ceza Hesaplama

Sınır Dışı Etme Kararına Karşı Yargı Yolu

Deport ceza hesaplama ile ilgili merak edilen konulardan biri de deport kararına karşı yargı yoludur. Sınır dışı etme (deport) kararı, gerekçeleriyle birlikte hakkında sınır dışı (deport) etme kararı alınan yabancı uyruklu kişiye ya da yasal temsilcisine veya kişinin avukatına tebliğ edilir. Hakkında sınır dışı (deport) etme kararı alınan yabancı kişi, bir avukat tarafından temsil edilmiyor ise kendisi ya da yasal temsilcisi, kararın olası sonucu, itiraz usulleri ve itiraz süreleri hakkında bilgilendirilir.

İdare mahkemesine başvuru ve özellikleri:

• Yabancı uyruklu kişi ya da kişinin yasal temsilcisi ya da avukatı, sınır dışı (deport) etme kararına karşı, söz konusu kararın tebliğinden itibaren 15 (on beş) gün içinde idare mahkemesine başvuru yapabilir.
• Mahkemeye başvuru yapan kişi, sınır dışı (deport) etme kararını veren makama da ilgili başvurusunu bildirir.
• Mahkemeye yapılan başvurular 7 (yedi) gün içinde sonuçlandırılmaktadır.
• Mahkemenin vermiş olacağı karar kesindir.
• Yabancı uyruklu kişinin rızası saklı kalmak kaydı ile dava açma süresi içerisinde ya da yargı yoluna başvurulması durumunda 54. maddenin birinci (1.) fıkrasının (b), (d) ve (k) bentleri ile ikinci (2.) fıkrası kapsamındakiler hariç olmak üzere, yargılama sonuçlanana kadar yabancı uyruklu kişi sınır dışı (deport) edilmez.
• Bireysel başvuru yapma hakkı, Anayasa ile herkese tanındığından dolayı, hakkında sınır dışı etme (deport) kararı alınan yabancı uyruklu kişi de, idare mahkemesinin kararının üzerine Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapabilir.

Türkiye’yi Terke Davet

• Deport kararı (Sınır dışı etme) alınan kişilere, sınır dışı etme kararlarında belirtilmek kaydı ile Türkiye Cumhuriyeti’ni terk edebilmeleri için on beş (15) günden az olmamak kaydı ile otuz (30) güne kadar süre tanınmaktadır.
• Türkiye’den çıkış için süre tanınacak kişilere, hiçbir harca tabi olmayan bir “Çıkış İzin Belgesi” verilmektedir.
• Türkiye’yi terke davet edilen kişilerden, terk süresi içinde ülkeyi terk edenler hakkında Türkiye’ye giriş yasağı kararı alınmayabilmektedir.
• Terke davet süresi içinde Türkiye’yi terk etmeyen yabancı uyruklu kişiler, idari gözetim altına alınmaktadır.


• Aşağıdaki grupta bulunan kişiler Türkiye’yi terke davet edilmez ve ayrıca kendilerine yukarıda bahsi geçen süreler uygulanmaz:
a) Kaçma ya da kaybolma riski bulunan kişiler.
b) Yasal giriş ya da yasal çıkış kurallarını ihlal eden kişiler.
c) Sahte doküman kullanan kişiler.
d) Asılsız belgeler ile ikamet izni almaya çalışan veya aldığı tespit edilen kişiler.
e) Kamu düzeni ya da kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturmakta olan kişiler.

Sınır Dışı Etmek Üzere İdari Gözetim ve Süresi

İdari Gözetim Kararı Alınması:

Sınır dışı (deport) etme kararı alınan kişiler içerisinden, aşağıda sayılan kişi ya da kişiler hakkında valilik tarafından idari gözetim kararı alınmaktadır:
• Kaçma ya da kaybolma riski bulunan kişiler.
• Türkiye Cumhuriyeti’ne giriş ya da çıkış kurallarını ihlal eden kişiler.
• Sahte ya da asılsız evrak / belge kullanan kişiler.
• Kabul edilebilecek bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkması için tanınan süre zarfında ülkeden çıkmayanlar.
• Kamunun düzeni, kamunun güvenliği ya da kamunun sağlığı açısından tehdit oluşturan kişiler.

Hakların idari gözetim kararı alınan kişiler Geri Gönderme Merkezleri’nde (GGM) tutulmaktadırlar.
Geri Gönderme Merkezleri’ndeki idari gözetim süreleri altı (6) ayı geçemez. Ancak bu süre, deport (sınır dışı) etme işlemlerinin yabancı uyruklu kişinin iş birliği yapmaması ya da ülkesiyle ilgili doğru bilgiler ya da belgeleri vermemesi nedeniyle tamamlanamaması durumunda, en fazla altı (6) ay daha uzatılabilir.
İdari gözetimin devam etmesinde zaruret olup olmadığı konusu, valilik tarafınca her ay düzenli olarak değerlendirilecektir. Gerek görüldüğü takdirde otuz (30) günlük süre beklenilmez. İdari gözetiminin devam etmesinde zaruret olmadığı değerlendirilen kişiler derhal ilgili Bakanlığa bildirilir. Bakanlığın uygun görmesi durumunda yabancı uyruklu kişi hakkındaki idari gözetim kararı kaldırılmaktadır ve kendisine Çıkış İzni Belgesi verilir. Bu yabancı kişilerden belli bir adreste ikamet etmesi ya da yetkili makamların istediği şekillerde ve sürelerde bildirim yapmaları istenebilir.

İdari Gözetim Kararına Yargı Yolu

İdari gözetim kararı, idari gözetim süresi uzatılması ve düzenli olarak her ay yapılan değerlendirmelerin sonucu ile gerekçesiyle birlikte yabancı uyruklu kişiye ya da kişinin yasal temsilcisine ya da avukatlarına tebliğ edilir. Bununla birlikte, idari gözetim altına alınmış kişi, eğer bir avukat tarafından temsil edilmiyor ise kendisi ya da yasal temsilcisi kararın sonucu, itirazın usulleri ve itiraz süreleri hakkında bilgilendirilmektedir.

Sulh Ceza Hâkimliğine Başvuru

• İdari gözetim altına alınan bir kişi ya da kişinin yasal temsilcisi ya da kişinin avukatı, alınan idari gözetim kararı karşısında sulh ceza hâkimine başvuru yapabilir.
• Yapılacak olan başvuru, idari gözetimi durdurmaz.
• Başvuru dilekçesinin idareye verilmesi durumunda, dilekçe yetkili sulh ceza hâkimine ivedi bir şekilde ulaştırılır.
• Sulh ceza hâkimi, gerekli incelemeyi beş (5) gün içinde sonuçlandırır.• Sulh ceza hâkiminin vereceği kararı kesindir.
• İdari gözetim altına alınmış yabancı uyruklu kişi ya da kişinin yasal temsilcisi ya da avukatı, gerekli idari gözetim şartlarının ortadan kalktığını ya da değiştiğini iddia ederek yeniden sulh ceza hâkimliğine başvuru yapabilir.
• İdari gözetme işlemine karşı yargı yöntemine başvuran kişilerden, avukatlık ücretlerini karşılama olanağı bulunmayan kişilere, talepleri olması durumunda 19/3/1969 tarihi ile 1136 sayılı Avukatlık Kanunları hükümlerine göre gerekli avukatlık hizmeti sağlanmaktadır.

Sınır Dışı Etme (Deport) Kararının Yerine Getirilmesi

Geri gönderme merkezindeki (GGM) yabancı uyruklu kişiler, kolluk birimleri tarafından sınır kapılarına götürülmektedir.
Geri gönderme merkezlerine (GGM) sevk edilmesine gerek olmadan sınır dışı (deport) edilecek olan yabancı uyruklu kişiler, Genel Müdürlüğe bağlı taşra teşkilatının koordinesi altında kolluk birimlerince ilgili sınır kapılarına götürülmektedir.
Genel Müdürlük, deport (sınır dışı) işlemleriyle ilgili olarak gerekli uluslararası kuruluşlar, ilgili ülkelerin makamları ya da sivil toplum kuruluşlarıyla da iş birliği yapabilmektedirler.

Sınır Dışı Edilecek Yabancının Seyahat Masrafları

Yabancı uyruklu kişilerin pasaportları ya da diğer evrakları, kişi sınır dışı (deport) edilinceye kadar tutulabilir ve de sınır dışı (deport) işlemlerinde kullanılmak üzere, ellerindeki biletleri paraya çevrilebilir.
Deport (sınır dışı) edilecek yabancı uyruklu kişilerin seyahat masrafları kendilerince karşılanmaktadır. Bu durumun mümkün olmaması hâlinde ise, masrafların eksik kalan bölümü ya da tamamı Genel Müdürlüğün bütçesinden ödenebilir. Masraflar geri ödenmediği süre boyunca, yabancı uyruklu kişinin Türkiye’ye girişine de izin verilmez.

Oluşacak masrafların yabancı uyruklu kişi tarafından karşılanamadığı haller için konulacak kısıtlama, niteliği itibariyle bir sınırlama sebebidir. Yabancı uyruklu kişi hakkında başka bir yasak konulmamış ise masrafları ödeme şartıyla sınırlama kaldırılacak ve kişinin ülkeye girişine izin verilecektir.
Sınır dışı (deport) etme sebebi ile gerçekleşen masraflar 6183 sayılı kanunun 1. (birinci) maddesi gereği ile bir amme alacağıdır ve maliye vezneleri tarafınca tahsil edilecektir. 6183 sayılı Kanunun 104. maddesi gereğince, borçlu yabancı uyruklu kişi, memlekette bulunduğundan ötürü, bu alacak için zamanaşımı işleyemeyecektir. Bu sebep ile yabancı uyruklu kişi hakkında süresiz bir tahdit (kısıtlama) girilmesine engel bulunmamaktadır. Gerçek ya da tüzel kişiler, kalışlarını ya da dönüşlerini garanti ettiği yabancı kişilerin sınır dışı edilme masraflarını ödemek ile yükümlüdürler.

Yabancı kişiyi izinsiz çalıştıran işveren ya da işveren vekillerinin, yabancı kişinin sınır dışı (deport) edilme işlemleri konusunda yükümlülükleri hakkında 4817 numaralı Kanunun 21. maddesinin üçüncü (3) fıkrasında şu ifade yer alır. “Çalışma izni bulunmayan yabancı kişiyi çalıştıran işveren ya da işveren vekillerine her bir yabancı kişi için beş bin Türk Lirası (TL) idari para cezası verilir. Bu durumda, işveren ya da işveren vekili yabancı kişinin ve eğer var ise kişinin eş ve çocuklarının tüm konaklama giderlerini, kendi ülkelerine dönmeleri için gereken masrafları ve gerektiği durumlarda sağlık harcamalarını da karşılamak zorundadır.” Bu hüküm amir olmaktadır ve işlemler bu düzenleme çerçevesinde tesis edilecektir.

Deport Ceza Hesaplama…

Türkiye kısa dönem ikamet, süresiz ikamet, çalışma izni, Türk vatandaşlığı ve deport ve deport ceza hesaplama işlemleriniz için BAŞVURU FORMU: https://gocmenburo.com/gocmen-buro-hizmet-formu üzerinden ya da tüm diğer iletişim bilgilerimizden ulaşabilir, uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

Start WhatsApp
Whatsapp
Hello, How can i help you?